Vic dana

Studentska karta

  • Izvor: ATV
  • 12.09.2022.14:47

Ko­n­du­k­ter pre­gle­da kar­te u vo­zu.

"Izvi­ni­te, go­spo­di­ne, ali ovo je stu­den­t­ska kar­ta".

"Pa na­rav­no. Ku­pio sam je kao stu­dent, ni­sam ja kriv što vam voz to­li­ko ka­sni".

Tagovi: