Kanton Sarajevo

Proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava

  • Izvor: Srna
  • 08.11.2021.19:22

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je stanje prirodne nesreće od poplava na području ovog kantona.

Odluka, koja odmah stupa na snagu, donesena je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, nakon što je razmatrana trenutna situacija, a imajući u vidu da su opštine Ilijaš i Vogošća proglasile stanje prirodne nesreće, kao i Ilidža, za područja mjesnih zajednica Donji Kotorac, Butmir, Otes, Osijek, Blažuj i Vreoce.

Kantonalni premijer Edin Forto rekao je da je ovom odlukom aktiviran cjelokupan sistem u Kantonu Sarajevo i stavljen na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite, te omogućeno aktiviranje namjenskih sredstva za pomoć stanovnicima u nevolji.

To znači da Kantonalni štab civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu i komande nad svim službama civilne zaštite, pravnim subjektima i javnim preduzećima, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Određeno je da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave i upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti, te nadležni opštinski štabovi civilne zaštite stave Štabu civilne zaštite Kantona na raspolaganje sve resurse koji će biti korišteni na ugroženim područjima, prema planovima zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara.

Kantonalna Vlada određuje da odmah bude organizovan rad i uvedeno pasivno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo u svim kantonalnim ministarstvima, samostalnim upravama i upravnim organizacijama, te javnim ustanovama i institucijama.

Određeno je i da Štab civilne zaštite, u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima, može angažovati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spasavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

"Troškovi koji nastanu angažovanjem Štaba civilne zaštite, kantonalnih službi zaštite i spasavanja, kantonalnih specijalizovanih jedinica civilne zaštite, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom akcija zaštite i spasavanja ljudi na ugroženim područjima, pokriće se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to po procedurama propisanim Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i iz sredstava ostvarenih po osnovu pomoći viših nivoa vlasti", navedeno je u odluci.

Rukovodioci kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, javnih ustanova, kao i gradskih i opštinskih službi za upravu, te pravnih lica i drugih institucija imaju obavezu da obezbijede sprovođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Tagovi: