Poreska uprava Republike Srpske

Pojačan nadzor ugostitelja: Status malog preduzetnika koriste za skrivanje prihoda

  • Извор: АТВ
  • 27.03.2023. 10:20

Poreska uprava Republike Srpske će u narednom periodu pojačati nadzor poreskih obveznika iz sektora ugostiteljstva za koje postoje indicije da skrivaju promet, kao i da neprijavljuju radnike u jedinstveni sistem naplate doprinosa.

Poreska uprava je u proteklom periodu, kontrolišući ispunjavanje poreskih obaveza, utvrdila da u ugostiteljskom sektoru ima onih koji ne prijavljuju i ne plaćaju obaveze. Posebno je utvrđen povećan rizik kod jednog dijela poreskih obveznika koji su registrovani kao samostalni preduzetnici.

Analizom je utvrđeno da značajan dio poreskih obveznika iz ove djelatnosti zloupotrebljava poreske olakšice registrujući se u Poreskoj upravi kao mali preduzetnici, a za šta je predviđen poseban oblik oporezivanja u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske. 

Poreski inspektori su utvrdili da troškovi pomenutih poreskih obveznika premašuju prijavljene prihode, a što ukazuje na skrivanje značajnog dijela oporezivih prihoda. Utvrđeno je i da evidentirani prihodi kod pojedinih poreskih obveznika, koji su registrovani kao mali poreski obveznik, ne mogu izmiriti osnovne rashode poreskih obveznika koji obavljaju djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva, kao što su troškovi nabavke robe, režijske troškove, troškove bruto plata radnika, troškove zakupa i slično.

“Takođe, utvrđeno je da dio analiziranih poreskih obveznika nije prijavio u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa onaj broj radnika koji je potreban da bi isti nesmetano obavljali djelatnost, u smislu poštovanja Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na broj radnih sati, rad u smjenama i slično”, naveli su iz Poreske uprave Republike Srpske.