Savjet ministara

Ugovor o zajmu od pet miliona evra za zbrinjavanje otpada u Mostaru

  • Izvor: ATV
  • 23.06.2022.16:05

Savjet ministara BiH usvojio je danas inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu za projekat upravljanja čvrstim otpadom u Mostaru između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijednog pet miliona evra.

U saopštenju Savjeta ministara precizira se da je ovaj projekat usko povezan sa još dva usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u Mostaru.

Sredstva su namijenjena za sprovođenje Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće površine za odlaganje otpada, izgradnju nove, kao i prečistača procjednih voda sa deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH (FBiH), a krajnji korisnik biće grad Mostar, sa rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs-perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara dostaviti nacrt sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Savjet ministara usvojio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Savjeta Evrope za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru.

Riječ je o kreditu Razvojne banke Savjeta Evrope vrijednom 12 miliona evra, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine, trebali bi da dobiju salu u kojoj mogu zadovoljiti svoja interesovanja u oblasti kulture i sporta.

Projekat će biti finansiran iz različitih izvora, a Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Savjetu ministara nacrt kreditnog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Savjet ministara je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojio inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za Koridor "Pet ce" dionica Ovčari - Mostar sjever u iznosu od 300 miliona evra.

Projekat podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice auto-puta od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru "Pet ce", a izgradnja će biti podijeljena na dionice Ovčari - Mostar sjever i Mostar sjever - Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj - Mostar sjever u ukupnoj dužini oko 35 kilometara.

Planirano je da izgradnja bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a. Kredit će biti alociran na FBiH, "Autoceste FBiH" sa rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs-perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Savjetu ministara nacrt ugovora o finansiranju sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, Savjet ministara je donio odluku o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radio-frekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Na ovaj način biće obezbijeđeno 2,5 miliona KM za finansiranje 50 odsto procijenjene vrijednosti projekta izgradnje mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare na magistralnom putu na lokaciji Hum - Šćepan Polje.

Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbijediti direktne veze između zemalja regiona, što je od izuzetne važnosti za dalji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti BiH i Crne Gore, ali i ostalih zemalja regiona.

Savjet ministara je na prijedlog Ministarstva pravde donio odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u ovoj godini iz budžeta Ministarstva pravde u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za period od aprila do juna u ukupnom iznosu od 600.000 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava, omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.