Užas

Stravični rezultati ankete: Svaka peta devojčica u Srbiji prijavila neki oblik seksualnog nasilja

  • Izvor: Telegraf.rs
  • 20.11.2021.11:53

U uzrastu od 19 godina, seksualno nasilje doživjela je čak svaka druga...

Na uzorku od 970 devojčica od 13 do 19 godina koje su učestvovale u onlajn anonimnoj anketi svaka peta prijavila je da je doživjela neki oblik seksualnog nasilja, saopštilo je danas udruženje "Mame su zakon" povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta, a prenio Tanjug.

Istraživanje na temu „Prepoznaj nasilje, reci ne" sprovedeno je tokom druge polovine juna sa ciljem da se ispita informisanost djevojčica od 13 do 19 godina o seksualnom nasilju, a anketa je sprovedena putem Gugl upitnika i anonimnog je karaktera, a na nju je odgovorilo 970 ispitanica. Istraživanje su sprovela druženja Mame su zakon i Putevi edukacije, a uporednom analizom podataka, kako se navodi, zaključeno je da se seksualno nasilje nad djevojčicama i mladim djevojkama drastično povećava na uzrastu od 15 godina.

U uzrastu od 15-18 godina svaka treća anketirana djevojčica prijavila je da je doživjela seksualno nasilje, dok se kod ispitanica sa 19 godina učestalost doživljenog seksualnog nasilja povećava na procenat od 54,17 odsto, navodi udruženje "Mame su zakon". Prema podacima istraživanja, tri puta više ispitanica iz gradske sredine je prijavilo da je doživjelo neki oblik seksualnog nasilja u odnosu na ispitanice iz seoskih sredina, bez obzira na uzrast.

Dva puta više ispitanica iz grada lično poznaje ženu ili djevojku koja je doživjela neki oblik seksualnog nasilja, navodi se u saopštenju i dodaje da je unakrsnom analizom podataka zaključeno da je seksualno nasilje mnogo prisutnije u gradskim sredinama u poređenju sa seoskim sredinama. Napominje se i da su slični podaci dobijeni su i OEBS-ovim istraživanjem iz 2019. godine.

Kada je traženo od ispitanica da prepoznaju koja sve ponašanja bi označile kao seksualno nasilje, ispitanice su mnogo češće birale odgovore koji podrazumijevaju neprikladni i neželjeni fizički kontakt u odnosu na odgovore koji podrazumijevaju verbalno nasilje.

Po informacijama koje su dostupne djevojčicama, 89,3 odsto njih smatra da se seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama javlja svakodnevno ili često, navodi se u saopštenju.

Prema mišljenju 69,6 odsto ispitanica seksualno nasilje se dešava u kontaktu sa nepoznatim ljudima, dok po istraživanju koje je objavio OEBS 2019. podaci pokazuju da većina žena koje su preživjele seksualno nasilje identifikuju počinioce kao nekoga koga poznaju.

Od ukupnog broja ispitanica koje su prijavile neki oblik nasilja, njih 207, analizom pojedinačnih odgovora, njih 69,56 % se izjasnilo da je doživjelo seksualno uznemiravanje, 63,77% da je doživjelo psihičko/fizičko nasilje od strane partnera ili drugih osoba, 52,66% ispitanica se izjasnilo da je bilo uhođeno, 15,45% se izjasnilo da je doživjelo seksualno nasilje od strane partnera ili druge osobe.

Od svih ispitanica koje su se izjasnile da su doživjele neki oblik nasilja, najveći procenat (69,56%) je onih koje su doživjele seksualno uznemiravanje. Svaka sedma ispitanica koja je doživjela nasilje izjasnila se da je to bilo seksualno nasilje od strane partnera ili druge osobe, navodi se u saopštenju.

Upoređujući podatke iz ovog istraživanja i podatke dobijene velikim nacionalnim i globalnim istraživanjima dolazi se do zaključka da mlade djevojke počevši od 15 godine života mnogo češće doživljavaju nasilje, sa posebnim akcentom na nasilje koje ima seksualnu konotaciju.

U opciji odgovora otvorenog tipa ispitanice su dale mnoštvo odgovora koji daju dodatne informacije koje se odnose na postojanje raznih formi nasilnog ponašanja u onlajn okruženju, što je u velikoj mjeri očekivano, s obzirom na veliku prisutnost ove uzrasne grupe na društvenim mrežama i drugim platformama na kojim mogu biti meta nasilnika.

Polovina ispitanica koje su navele da su doživjele neki oblik seksualnog nasilja nije potražilo pomoć.

Devojke koje su doživjele neki oblik seksualnog nasilja najčešće su se za pomoć obraćale članovima uže ili šire porodice (11,24%), zatim prijateljima (8,4%), školi (4,12%), dok je procenat onih koji su se obratili nadležnim zvaničnim institucijama ispod 3%.

Dve od pet ispitanica su rekle da nisu potpuno sigurne kome bi se obratile ili da ne znaju kome bi se obratile za pomoć u slučajevima kada bi bile žrtve bilo kog oblika nasilja, pokazuje istraživanje.

Po stavovima koje su ispitanice obilježile, tri od pet ispitanica smatra da u većini slučajeva seksualno nasilje počini nepoznata osoba, dok dvije od pet ispitanica smatra da momak ne može da siluje svoju devojku.

Značajan broj ispitanica (12,8%) se izjasnio da žene dozvoljavaju da im se dogodi intimno partnersko nasilje i, ako zaista to žele, mogu da napuste svoje nasilne partnere, dok 4,6% njih smatra da žrtva često sama izaziva nasilje. Odabir ovih stavova ukazuje na to da su negativni stereotipi o ulozi žene u partnerskim vezama prisutni i kod mladih djevojaka, ukazuje se u saopštenju.

Prema mišljenju ispitanica (90,82%) postoji velika potreba da se o ovim temama razgovara u školi, što ukazuje na potrebu veće prisutnosti edukacije na temu seksualnog nasilja kroz preventivne radionice namijenjene mladim ženama i devojkama koje imaju za cilj edukaciju, osnaživanje i informisanje o prevenciji nasilja.

Imajući ove zaključke u vidu, udruženja najavljuju da će se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a zatim i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kao i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa predlogom da se organizuju radni sastanci na kojim bi se diskutovalo o dobijenim rezultatima i predlozima kako bi se moglo odgovoriti na očigledne postojeće potrebe, navodi se u saopštenju.

Tagovi: