Vic dana

Učenik neće pasti

  • Izvor: ATV
  • 04.02.2023.16:12

Do­la­zi ro­di­te­lj u ško­lu i pi­ta uči­te­lja ka­kve ocje­ne ima nje­gov sin.

"Je­di­ni­ca iz ma­te­ma­ti­ke, iz he­mi­je i iz geo­gra­fi­je".

"Ko­li­ko ja vi­dim, moj sin će pa­sti".

"E, ajd da se kla­di­mo u hi­lja­du ma­ra­ka da ne­će", kaže učitelj.

Tagovi: